TARTU PEETRI KIRIKU JUURES KÄIVAD ETTEVALMISTUSED KOGUDUSE KOOLI TAASTAMISEKS

Tartu Peetri koguduse emakeelse õpetusega algkool alustas oma tegevust 1906. aasta septembris. Kooli rajamise algataja ja peamine organiseerija oli koguduse esimees Heinrich Koppel, hilisem Tartu Ülikooli rektor.

Koolihoone septembris 2012. Esimesed neli aastat tegutses Peetri kool üüritud ruumides. Uus koolihoone kerkis toonase Peterburi maantee ja Peetri tänava nurgale. Ehitus sai teoks tänu annetustele ja koguduseliikmete entusiasmile. Koolihoone pühitseti ja avati 1910.a. Kool kasvas, arenes ja tegutses hoones kuni 1940 aastani, mil kommunistlik okupatsioonivalitsus kirikukooli sulges. Sõjaajal (1944) kannatada saanud hoonet koolina enam ei taastatud ja ehitis natsionaliseeriti. Koolihoonesse rajati portselanitehas. 1996. aastal tagastati hoone peale pikki kohtuvaidlusi Tartu Peetri kogudusele. Tagastatud koolimaja sisemus oli laastatud ja hoone tervikuna väga halvas seisundis. Järgneva kümnendi jooksul püüti leida hoone kordategemiseks rahastajaid, kuid katsed ei kandnud vilja.   6. oktoobril 2011 kogunes Peetri kiriku käärkambrisse initsiatiivgrupp, kelle sooviks oli rajada Tartusse luterlik kool (lasteaed põhikool) kristliku alushariduse andmiseks. Langetati otsus ajaloolise Peetri kooli taastamiseks ning asutati MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool. Kooli pidajaks pürgiv MTÜ on konsulteerinud Tartu linnavalitsuse haridusameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna esindajatega ning on leidnud oma algatusele toetust ja poolehoidu.Valminud on kooli arengukava. Ettevalmistamisel on kooli õppekava ja muu dokumentatsioon.Koolitusluba loodetakse saada 2013 aastal. Taastatava Peetri kiriku kooli olulisteks põhimõteteks on kristlik väärtuskasvatus ja isamaalisus. Lapsi kasvatavate vanemate nõudlus sellise alus- ja põhihariduse järele on silmnähtav. Koostöös Tartu Peetri koguduse juhatusega otsitakse võimalusi ajaloolise Peetri koolihoone taastamiseks ja renoveerimiseks. Ettevalmistustööd koolihoone taastamiseks on alanud. Koolimaja ümbrus puhastati. Hoovialalt lammutati nõukogude aegsed garaa¾id. Koguduse talgutel puhastati koolimaja ümbrust ja sisemust. Veeti ära koormate viisi ehitusjäätmeid ja mitmesugust risu ning prahti. Koolimaja projekteerimisprotsess on käivitunud.   Uute lasteaia- ning kooliruumide rajamine on Tartu linna jaoks möödapääsmatu ja lahendamist vajav küsimus. Linnavlitsuse haridusosakonna hinnangul on Tartus sündivus viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ja iive on olnud positiivne juba viis aastat. Seega suureneb viie aastaga esimesse klassi astujate arv 40 protsenti ehk ligi 600 lapse võrra ja seesugune olukord jääb püsima aastateks. Juba lähiaasta(te)l tõstatub küsimus lahenduse leidmiseks Tartu ülejõe linnaosa alushariduse andmise küsimustele. Tuleb ehitada või rentida lasteaia ning kooliruumid. Peetri kogudusel on olemas õppetöö eesmärkidel püstitatud ajalooline maja. Hoone kordategemine eraalgatusel ja looval initsiatiivil põhineva erakool- lasteaia ellukutsumiseks oleks üheks väljapakutavaks lahenduseks kujunenud olukorrale.   Peetri kirikukooli taastamine on väga oluline meie rahva kristlik-eetilist ja isamaalise hoiaku säilitamisel ja kujundamisel ning on Tartu linna tervikpilti arvestades perspektiivikas ettevõtmine. Selles linna piirkonnas on eriti tungiv vajadus lasteaia- ja koolikohtade järele. Seda asjaolu on toodud ka Tartu Luterliku Peetri Kooli tegemisi kommenteerides ikka ja jälle esile. Investeerides Peetri koolihoone taastamisse toetatakse, lisaks lasteaia- ja koolikohtade loomisele, ka uute töötkohtade tekkimist. Peetri kooli taastajad ja kogudus otsivad sellele perspektiivikale ettevõtmisele igakülgset toetust, lootes, et ettevõtmist toetavad ka eraannetused, suurannetajad, projektitaotluste positiivsed tulemused ning ka Tartu linnavalitusus, läbi eelarveliste vahendite.   Et kooli taastamise mõte kirikurahva ja ka linnakodanike seas kinnistuks ning ettevõtmine leiaks laiemat kõlapinda ning toetust on asutud Peetri kooli taastamist ka tutvustama ning propageerima. Tartu Peetri kogudus jaTartu Luterlik Peetri kool korraldasid koostöös Eesti Leivaliidu ja E-Kunstisalongiga lõikustänupühal 14. oktoobril Peetri koolimajas heategevuslaada. Heategevuslaat läks suurepäraselt korda ja kooli taastamise heaks korjati 1600 euro suurune toetussumma. EELK konsistoorium kuulutas oktoobri esimesel pühapäeval välja üldkirikliku korjanduse Peetri kooli taastamise toetuseks. Rohkem informtsiooni Peetri kooli kohta saab veebilehekülgedelt: www.lutelik.edu.ee www.eelk.ee/tartu.peetri Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond asutati Tartu Peetri koguduse ja Tartu Kultuurkapitali poolt 22. aprillil 2012.a. Leping allkirjastati pidulikult pühapäevasel peajumalateenistusel Peetri kirikus. Toetusfondi eesmärk on aidata taastada 1910. aastal ehitatud ajalooline Tartu Peetri koguduse koolimaja ning toetada põhikooli ja lasteaia avamise ettevalmistamist ning õppetöö käivitamist. Aidake toetada luterliku kooli taasavamist Tartus! Annetusi ja toetusi koolihoone taastamiseks saab kanda: Makse saaja: SA Tartu Kultuurkapital IBAN: EE251010102052050006 Swift (BIC): EEUHEE2X Panga nimi: SEB Pank Panga aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia Selgitusse: Tartu Peetri kool ning annetaja isikukood.   Kultuurkapital on kantud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt koostatud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (TMS § 11). Maksuvabalt annetamise piirmääraks on juriidilisel isikul 3% jooksval kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10 % eelmise majandusaasta kasumist (TMS § 49 lg 2). Eraisikud saavad tulumaksuvabalt annetada kuni 5% sama aasta tulust. Eraisikud saavad tuludeklaratsiooni esitades annetatud summast 21% tagasi, ettevõtted erisoodustusmakse maksma ei pea. Kultuurkapital on valmis soovi korral sõlmima juriidilise isikuga lepingu firma raamatupidamise jaoks. Tartu Kultuurkapital töötab avalikes huvides. Kultuurkapitali kaudu antavad toetused on nii saajale, kui ka andjale maksuvabad.   Ants Tooming EELK Tartu Peetri koguduse õpetaja MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool esimees Tartu Peetri koguduse emakeelse õpetusega algkool alustas oma tegevust 1906. aasta septembris. Kooli rajamise algataja ja peamine organiseerija oli koguduse esimees Heinrich Koppel, hilisem Tartu Ülikooli rektor. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

TARTU PEETRI KIRIKU JUURES KÄIVAD ETTEVALMISTUSED KOGUDUSE KOOLI TAASTAMISEKS

Ants Tooming 9. nov. 2012

Tartu Peetri koguduse emakeelse õpetusega algkool alustas oma tegevust 1906. aasta septembris. Kooli rajamise algataja ja peamine organiseerija oli koguduse esimees Heinrich Koppel, hilisem Tartu Ülikooli rektor.

TARTU PEETRI KIRIKU JUURES KÄIVAD ETTEVALMISTUSED KOGUDUSE KOOLI TAASTAMISEKS
Koolihoone septembris 2012.

Esimesed neli aastat tegutses Peetri kool üüritud ruumides. Uus koolihoone kerkis toonase Peterburi maantee ja Peetri tänava nurgale. Ehitus sai teoks tänu annetustele ja koguduseliikmete entusiasmile. Koolihoone pühitseti ja avati 1910.a. Kool kasvas, arenes ja tegutses hoones kuni 1940 aastani, mil kommunistlik okupatsioonivalitsus kirikukooli sulges. Sõjaajal (1944) kannatada saanud hoonet koolina enam ei taastatud ja ehitis natsionaliseeriti. Koolihoonesse rajati portselanitehas. 1996. aastal tagastati hoone peale pikki kohtuvaidlusi Tartu Peetri kogudusele. Tagastatud koolimaja sisemus oli laastatud ja hoone tervikuna väga halvas seisundis. Järgneva kümnendi jooksul püüti leida hoone kordategemiseks rahastajaid, kuid katsed ei kandnud vilja.

 

6. oktoobril 2011 kogunes Peetri kiriku käärkambrisse initsiatiivgrupp, kelle sooviks oli rajada Tartusse luterlik kool (lasteaed põhikool) kristliku alushariduse andmiseks. Langetati otsus ajaloolise Peetri kooli taastamiseks ning asutati MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.
Kooli pidajaks pürgiv MTÜ on konsulteerinud Tartu linnavalitsuse haridusameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna esindajatega ning on leidnud oma algatusele toetust ja poolehoidu.Valminud on kooli arengukava. Ettevalmistamisel on kooli õppekava ja muu dokumentatsioon.Koolitusluba loodetakse saada 2013 aastal.


Taastatava Peetri kiriku kooli olulisteks põhimõteteks on kristlik väärtuskasvatus ja isamaalisus. Lapsi kasvatavate vanemate nõudlus sellise alus- ja põhihariduse järele on silmnähtav.

Koostöös Tartu Peetri koguduse juhatusega otsitakse võimalusi ajaloolise Peetri koolihoone taastamiseks ja renoveerimiseks. Ettevalmistustööd koolihoone taastamiseks on alanud. Koolimaja ümbrus puhastati. Hoovialalt lammutati nõukogude aegsed garaa¾id. Koguduse talgutel puhastati koolimaja ümbrust ja sisemust. Veeti ära koormate viisi ehitusjäätmeid ja mitmesugust risu ning prahti. Koolimaja projekteerimisprotsess on käivitunud.

 

Uute lasteaia- ning kooliruumide rajamine on Tartu linna jaoks möödapääsmatu ja lahendamist vajav küsimus. Linnavlitsuse haridusosakonna hinnangul on Tartus sündivus viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ja iive on olnud positiivne juba viis aastat. Seega suureneb viie aastaga esimesse klassi astujate arv 40 protsenti ehk ligi 600 lapse võrra ja seesugune olukord jääb püsima aastateks.

Juba lähiaasta(te)l tõstatub küsimus lahenduse leidmiseks Tartu ülejõe linnaosa alushariduse andmise küsimustele. Tuleb ehitada või rentida lasteaia ning kooliruumid. Peetri kogudusel on olemas õppetöö eesmärkidel püstitatud ajalooline maja. Hoone kordategemine eraalgatusel ja looval initsiatiivil põhineva erakool- lasteaia ellukutsumiseks oleks üheks väljapakutavaks lahenduseks kujunenud olukorrale.

 

Peetri kirikukooli taastamine on väga oluline meie rahva kristlik-eetilist ja isamaalise hoiaku säilitamisel ja kujundamisel ning on Tartu linna tervikpilti arvestades perspektiivikas ettevõtmine. Selles linna piirkonnas on eriti tungiv vajadus lasteaia- ja koolikohtade järele. Seda asjaolu on toodud ka Tartu Luterliku Peetri Kooli tegemisi kommenteerides ikka ja jälle esile. Investeerides Peetri koolihoone taastamisse toetatakse, lisaks lasteaia- ja koolikohtade loomisele, ka uute töötkohtade tekkimist. Peetri kooli taastajad ja kogudus otsivad sellele perspektiivikale ettevõtmisele igakülgset toetust, lootes, et ettevõtmist toetavad ka eraannetused, suurannetajad, projektitaotluste positiivsed tulemused ning ka Tartu linnavalitusus, läbi eelarveliste vahendite.

 

Et kooli taastamise mõte kirikurahva ja ka linnakodanike seas kinnistuks ning ettevõtmine leiaks laiemat kõlapinda ning toetust on asutud Peetri kooli taastamist ka tutvustama ning propageerima.

Tartu Peetri kogudus jaTartu Luterlik Peetri kool korraldasid koostöös Eesti Leivaliidu ja E-Kunstisalongiga lõikustänupühal 14. oktoobril Peetri koolimajas heategevuslaada. Heategevuslaat läks suurepäraselt korda ja kooli taastamise heaks korjati 1600 euro suurune toetussumma.


EELK konsistoorium kuulutas oktoobri esimesel pühapäeval välja üldkirikliku korjanduse Peetri kooli taastamise toetuseks.

Rohkem informtsiooni Peetri kooli kohta saab veebilehekülgedelt:

www.lutelik.edu.ee

www.eelk.ee/tartu.peetri

Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond

Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond asutati Tartu Peetri koguduse ja Tartu Kultuurkapitali poolt 22. aprillil 2012.a. Leping allkirjastati pidulikult pühapäevasel peajumalateenistusel Peetri kirikus.

Toetusfondi eesmärk on aidata taastada 1910. aastal ehitatud ajalooline Tartu Peetri koguduse koolimaja ning toetada põhikooli ja lasteaia avamise ettevalmistamist ning õppetöö käivitamist.

Aidake toetada luterliku kooli taasavamist Tartus!

Annetusi ja toetusi koolihoone taastamiseks saab kanda:

Makse saaja: SA Tartu Kultuurkapital
IBAN: EE251010102052050006
Swift (BIC): EEUHEE2X
Panga nimi: SEB Pank
Panga aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
Selgitusse: Tartu Peetri kool ning annetaja isikukood.

 

Kultuurkapital on kantud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt koostatud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (TMS § 11). Maksuvabalt annetamise piirmääraks on juriidilisel isikul 3% jooksval kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10 % eelmise majandusaasta kasumist
(TMS § 49 lg 2).
Eraisikud saavad tulumaksuvabalt annetada kuni 5% sama aasta tulust.

Eraisikud saavad tuludeklaratsiooni esitades annetatud summast 21% tagasi, ettevõtted erisoodustusmakse maksma ei pea. Kultuurkapital on valmis soovi korral sõlmima juriidilise isikuga lepingu firma raamatupidamise jaoks.

Tartu Kultuurkapital töötab avalikes huvides. Kultuurkapitali kaudu antavad toetused on nii saajale, kui ka andjale maksuvabad.

 

Ants Tooming

EELK Tartu Peetri koguduse õpetaja
MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool esimees

TARTU PEETRI KIRIKU JUURES KÄIVAD ETTEVALMISTUSED KOGUDUSE KOOLI TAASTAMISEKS Tartu Peetri koguduse emakeelse õpetusega algkool alustas oma tegevust 1906. aasta septembris. Kooli rajamise algataja ja peamine organiseerija oli koguduse esimees Heinrich Koppel, hilisem Tartu Ülikooli rektor.
TARTU PEETRI KIRIKU JUURES KÄIVAD ETTEVALMISTUSED KOGUDUSE KOOLI TAASTAMISEKS
Kõlab isegi uskumatult MTÜ kodulehe valmistamine kohta ja nüüd leidsin. Olen alatasa täheldanud artiklite kodulehtede tegemine siis alusta aegsasti kommentaar ülevaatliku kodulehe valmistamine kiiresti vaata siia www.aara.ee selle kaudu saab lähemalt lugeda väiksema veebilehe tegemine ja paljude aspektide poolest asjalik kodulehe tegemine kui ka, tohutult edasiarendatud veebilehe tegemine kaasaegselt sest sarnasel teemal ka
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: